Kako odabrati “PRAVI” no??

kako odabrati "pravi" no?

Sa pitanjem kako odabrati “pravi” no? se ve?ina ljudi sre?e “POSLE” nabavke prvog no?a. Obi?no prilikom prve nabavke zbog neiskustva nije nam bitno nista sem da no? izgleda OPASNO. Ovo govorim iz li?nog iskusta jer na po?etku moje vojne karijere sam smatrao da je sinogi tanto najsavr?eniji oblik se?iva. Naravno moje verovanje nije bilo zasnovano iskustvom i znanjem ve? se zasnivalo na raznim pri?ama, reklamama proizvo?aca i lova?kim pri?ama iz ratova 90-tih od kojih su mnoge su za rubriku verovali ili ne. Zato sam odlucio da vam pomognem da date odgovor na pitanje kako odabrati “pravi” no?? Do korisnih informacija mo?ete do?i i u tekstu MGBN Ru?na izrada unikatnih no?eva.

-Pre svega ?ta treba da definisemo je za ?ta nam je no? potreban, 

?ta o?ekujemo od no?a za kojim tragamo (jako bitno pitanje po mnogim stavkama), 

-fabri?ki no? ili  ru?ni rad, 

-koliko novca sam spreman da potro?im za no?, 

Shodno nameni biramo geometriju, veli?inu no?a kao i vrstu ?elika za izradu. Na primer:  

1.za no?eve koje koristimo za boravak u prirodi

rez bi trebao da bude pli?i-nisko bru?en, ve?e debljine u ledjima, konveksno o?trenje zbog te?ine zadataka za koje je namenjen. 

2.Vi?enamenski no? 

Koji ?emo koristiti vi?e za obradu hrane i divlja?i na terenu nego  za pripremu i ura?enje logora ili skloni?ta. Za takve no?eve savetujem visoko bru?ena se?iva, sa dr?kom pune konstrukcije sa sekundarnom ili konveksnom o?tricom. 

3.Kamperski no?evi 

Ovo  su no?evi koje koristimo za grube poslove kao sto su: se?enje grana, cepanje oblica, komadanje divljaci. 

Ove no?eve karakteri?u: 

-velike dimenzije, 

-velika masa, 

-plitak rez, 

-veliki uglovi o?trenja 

? 4.Mali no?evi za svakodnevno no?enje?

Za njih savetujem: 

-Visoko bru?eno se?ivo, 

-debljinu u ledjima do 3 mm, 

-dr?ku pune konstrukcije, 

-ni?e uglove o?trenja, 

? ? 5.Borbeni no?evi ?

Borbeni no?evi su ?irok pojam i obradi?u ih u posebnom tekstu kao i  preklopne no?eve i naj?e??e gre?ke koje pravimo prilikom izbora takvih no?eva. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *