Forum

Notifications
Clear all

Nozevi MGBN Forum

Diskusije o No?evima
Posts
Topics

Fiksni ili preklopni no?evi?

Va?a iskustva i mi?ljenja o fiksnim i preklopnim no?evima. Koji je va? izbor?

10
1

Ugljeni?ni ili ner?aju?i ?elik za izradu no?eva?

Misljenja i iskustva sa ugljeni?nim i ner?aju?im ?elicima u izradi no?eva. Koje su prednosti i mane jedne i druge vrste ?elika?

0
0

Kako o?trite va?e no?eve?

Ovde ?emo pri?ati o na?inima i tehnikama ostrenja no?eva, sva iskustva u dobrodo?labilo da ste proizvo?a? ili korisnik.

0
0

Iskustva sa fabri?kim no?evima

Kakva su va?a iskustva sa fabri?kim no?evima? Da li zadovoljavaju va?e potrebe? Da li ste zadovoljni odnosom cene i kvaliteta?

0
0

Diskusije o futrolama za no?eve
Posts
Topics

Ko?ne futrole za no?eve

Ko?ne futrole za no?eve. Prednosti i mane?

0
0

Share: